I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności ZET-STONE sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrołęcka 6, 18-400 Stare Kupiski (dalej: ZET-STONE). Polityka prywatności ZET-STONE (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do ZET-STONE: tj. zet-stone.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do ZET-STONE lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku ze zgłoszeniami na rekrutację lub szkolenie itd. oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

 

II. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Zet-Stone przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Użytkownik – kandydat do pracy, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, uczestnik szkoleń, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzającą strony należące do ZET-STONE.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez ZET-STONE drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj: wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, zgłoszenie uczestnictwa w konkursach.

 

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie zet-stone.pl , Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez ZET-STONE w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych ZET-STONE, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych, przyjmowaniem zapisów na wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest ZET-STONE Sp. z o.o. ul. Ostrołęcka 6, 18-400 Stare Kupiski.

 

V. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W ZET-STONE został powołany Inspektor Ochrony Danych – Mariusz Zawolik. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: rodo@zet-stone.pl

 

VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
  Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
  W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 2. Rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez ZET-STONE, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawartych w CV lub formularzu przez ZET-STONE.
  W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji o pracę podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 3. Organizacji i przeprowadzania konkursów przez ZET-STONE.
  W przypadku konkursów podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 4. Organizacji i przeprowadzania szkoleń otwartych i dedykowanych.
  W przypadku szkoleń podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z ZET-STONE poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

 

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez ZET-STONE:

  1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
  2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 1. Prawo do przenoszenia danych,
 2. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 3. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. ZET-STONE rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

 1. Cele przetwarzania Danych Osobowych;
 2. Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
 4. Informacje o prawie do żądania od ZET-STONE sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
 7. Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

ZET-STONE informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych Osobowych.

ZET-STONE zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach ZET-STONE zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI ORAZ W RAMACH SYSTEMU POLECEŃ KANDYDATA

ZET-STONE przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby. Jednocześnie informujemy, że wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, zgoda ta dotyczyć będzie zarówno rekrutacji na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że będziemy przechowywać Dane Osobowe w naszej bazie danych w celu przesłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, co nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. ZET-STONE dokonuje weryfikacji CV osoby polecanej, otrzymanego od osoby polecającej w zakresie zgody osoby polecanej na przetwarzanie Danych Osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta, ZET-STONE ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie lub inne wydarzenie organizowane przez ZET-STONE Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach ZET-STONE. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VII niniejszej Polityki.

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH A PROFILOWANIE

W ZET-STONE odbywa się profilowanie rozumiane jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegająca na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku. Pozyskiwane dane to m.in.: informacje z profili social media, lokalizacja oraz dane podane przez Użytkowników przy użyciu formularzy na stronie internetowej ZET-STONE.

Pozwala nam to na:

 • bardziej świadomy i lepiej dopasowany wybór ofert pracy, odpowiadający umiejętnościom i doświadczeniu Użytkowników,
 • dopasowanie przesyłanych materiałów marketingowych i reklamowych do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

Użytkownik może sprzeciwić się profilowaniu w każdej, chwili zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, lecz wiąże się to z niemożliwością przesyłania informacji marketingowo-handlowych lub otrzymywania nowych ofert pracy dopasowanych do profilu i doświadczenia zawodowego.

 

XII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZET-STONE wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników ZET-STONE.

ZET-STONE jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

XIII. COOKIES

ZET-STONE oświadcza, że na stronie zet-stone.pl  używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Pliki Cookies używane na stronie internetowej zet-stone.pl  i mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez ZET-STONE pliki cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

XIV. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej zet-stone.pl/polityka-prywatności/